DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Produkty

Elektrina

Distribúcia a dodávka elektriny je realizovaná na úrovni 6kV alebo 400V na vymedzenom území (v rámci areálu a jeho blízkeho okolia).

Podiel energetických zdrojov:
V súčasnosti je výhradným distribútorom elektriny pre KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. najväčšia distribučná spoločnosť na Slovensku - Západoslovanská distribučná, a.s.. Z tohto dôvodu je podiel primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine do distribučnej siete KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. zhodný s podielom primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine do siete Západoslovanská distribučná, a.s.
Podiel energetických zdrojov: http://www.zse.sk

Distribúcia a dodávka elektriny:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví akciovej spoločnosti KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. pre oblasť podnikania v elektroenergetike schválil:

 • - rozhodnutím č. 0055/2014/E-PP
  Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy elektriny
  Rozhodnutie: 0055/2014/E-PP
 • - rozhodnutím č. 0202/2014/E
  Všeobecné pravidlá distribúcie elektriny a ceny vrátane podmienok pre distribúciu elektriny
  Rozhodnutie: 0202/2014/E
 • - rozhodnutím č. 0186/2015/E mení rozhodnutie č. 0202/2014/E
  Rozhodnutie: 0186/2015/E
 • - rozhodnutím č. 0272/2016/E mení rozhodnutie č. 0202/2014/E v znení rozhodnutia č. 0186/2015/E
  Rozhodnutie: 0272/2016/E
 • - rozhodnutím č. 0083/2014/E
  Maximálne ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom, ktorými sú malé podniky a podmienky ich uplatnenia
  Rozhodnutie: 0083/2014/E
 • - rozhodnutím č. 0071/2015/E mení rozhodnutie č. 0083/2014/E
  Rozhodnutie: 0071/2015/E
 • - rozhodnutím č. 0029/2016/E mení rozhodnutie č. 0083/2014/E v znení rozhodnutia č. 0071/2015/E
  Rozhodnutie: 0029/2016/E
 • - rozhodnutím č. 0036/2014/E
  Maximálne ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberatelia elektriny v domácnosti a podmienky ich uplatnenia
  Rozhodnutie: 0036/2014/E
 • - rozhodnutím č. 0081/2015/E mení rozhodnutie č. 0036/2014/E
  Rozhodnutie: 0081/2015/E
 • - rozhodnutím č. 0028/2016/E mení rozhodnutie č. 0036/2014/E v znení rozhodnutia č. 0081/2015/E
  Rozhodnutie: 0028/2016/E
 • - rozhodnutím č. 0264/2017/E
  Maximálne ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom a podmienky ich uplatnenia
  Rozhodnutie: 0264/2017/E
 • - rozhodnutím č. 0390/2017/E
  Ceny za distribúciu elektriny a podmienky ich uplatňovania. Rozhodnutie je platné od 28. apríla 2017.
  Rozhodnutie: 0390/2017/E
 • - rozhodnutím č. 0157/2018/E
  Maximálne ceny za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom a podmienky ich uplatnenia
  Rozhodnutie: 0157/2018/E
 • - rozhodnutím č. 0056/2018/E
  Tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia
  Rozhodnutie: 0056/2018/E
 • - rozhodnutím č. 0073/2014/E-OP
  Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky
  Rozhodnutie: 0073/2014/E-OP
 • - rozhodnutím č. 0087/2014/E-OP
  Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti
  Rozhodnutie: 0087/2014/E-OP

Rozhodnutie o zrušení podnikania v elektroenergetike
Rozhodnutie: 0097/2018/N-ZP

Cenník za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom:
Cenník pre rok 2017
Cenník od 1.1.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie a dodávky elektriny za ukončený kalendárny rok:
Distribúcia elektriny - Kvalita distribúcie elektriny KORDSERVICE SK PLUS
Dodávka elektriny - Kvalita dodávky elektriny KORDSERVICE SK PLUS

Hodnotenie energetickej účinnosti distribúcie elektriny, §7 ods.5, zákon 321/2014 Z.z.:
Energetická účinnosť KORDSERVICE SK PLUS

Pravidlá rozvrhovania aktív a pasív, nákladov a výnosov:
KORDSERVICE SK PLUS

Informácie o právach a povinnostiach odberateľov elektriny

Technické podmienky prístupu a pripojenia do miestnej distribučnej sústavy, pravidlá prevádzkovania sústavy

Žiadosť o pripojenie zariadenia k distribučnej sústave KORDSERVICE SK PLUS - podnikatelia

Žiadosť o pripojenie zariadenia k distribučnej sústave KORDSERVICE SK PLUS - domácnosti